Nuốc là tên một loại sứa gồm có hai loại: nuốc tai và nuốc chân.…