Nói đến ẩm thực mang phong vị Huế, có lẽ du khách sẽ nhắc ngay…